กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2565
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 (10:00 - 11:45)
จัดโดย : บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.53 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร