กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : สัมมนา TISCO Monthly Updates 2022 แนวโน้มกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่น ประจำเดือน สิงหาคม
วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 (13:00 - 14:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online Microsoft Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 161.96 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 18 ต้น

งานสัมมนา TISCO Monthly Updates 2022
แนวโน้มกลยุทธ์การลงทุนและหุ้นเด่น ประจำเดือน สิงหาคม

โดย
คุณอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 - 14.00 น.

ผ่านช่องทาง Microsoft Team