กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Mono Freshy Welcome รุ่น 6/2022
วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด(มหาชน)
สถานที่ : meeting 4
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 13.81 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท รุ่นที่ 6 ของปี 2565 กล่าวถึงเรื่อง แนะนำประวัติควาเป็นมาของบริษัท นโยบายบริษัท สวัสดิการที่ได้รับ