กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม Happy Birthday & Happy Work Life (DMT) ปีที่ 13 ประจำปี 2565 - เดือนเกิดกรกฎาคม ในรูปแบบ New Normal
วันที่ : 30 กรกฎาคม 2565 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
สถานที่ : รูปแบบออนไลน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 6.71 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

กิจกรรม Happy Birthday & Happy Work Life (DMT) ปีที่ 13 ประจำปี 2565 - เดือนเกิดกรกฎาคม ในรูปแบบ New Normal (รูปแบบออนไลน์)