กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : เตรียมลงระบบ SAP part LMS
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 (09:00 - 19:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ผ่านระบบ Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 6,525.29 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 725 ต้น

อบรม online ผ่านระบบ MS team ในหัวข้อ SAP part LMS ร่วมกับทีม BDMS ตั้งแต่วันที่ 25 - 29/07/2022