กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 (09:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด(มหาชน)
สถานที่ : โรงเรียนวัดเชิงเลน จ.นนทบุรี
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 198.08 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 22 ต้น

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ พร้อมมอบชุดตรวจโควิด – 19 จำนวน 200 ชุด โดยบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ PIM Recycling Business สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น. ณ โรงเรียนวัดเชิงเลน จ.นนทบุรี จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการแยกขยะ ลดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ตามกลยุทธ์การดำเนินงาน MONO NEXT C.A.R.E : สนับสนุนชุมชน-สื่อสารความรู้ , สร้างความร่วมมือในชุมชน และพันธมิตรภาคส่วนต่าง ๆ , ลดการใช้ทรัพยากร-นำขยะกลับมาใช้ใหม่ , การดำเนินงานเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบกิจกรรม จะเป็นการอบรมให้ความรู้ และเข้าฐานกิจกรรม เพื่อให้เด็กๆได้สนุกสนานพร้อมได้รับความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ