กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Staff Meeting
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 (10:00 - 11:30)
จัดโดย : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 87.66 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 10 ต้น

ประชุมพนักงาน