กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : โครงการอบรมการจัดการขยะและคัดแยกขยะอย่างยั่งยืน
วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 (09:00 - 10:30)
จัดโดย : KCG CORPORATION LTD
สถานที่ : บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( สาขาเทพารักษ์ )
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 82.20 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 9 ต้น

หลักการและเหตุผล
เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในการจัดการของเสียและการจัดการขยะและคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในส่วนงานได้อย่างถูกวิธีและสร้างมูลค่าเกิดขึ้นจากการคัดแยกขยะ

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
- เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการของเสีย และสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในส่วนงานได้อย่างถูกวิธีเป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- เพื่อให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO14001 ของบริษัทและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นสร้างความยั่งยืนจากการคัดแยกขยะ เริ่มต้นจากที่ทำงานจนถึงที่บ้าน
- เพื่อนทราบสถานการณ์ขยะประเทศไทย
- เพื่อทราบ PM. 2.5 จากขยะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร
- เพื่อทราบว่าใครว่ารถขยะไม่แยกขยะ
- เพื่อเป้าหมายหลัก “ลดขยะ”
- ขยะย่อยสลายนานไหม
- เพื่อจัดการขยะอย่างไรให้เพิ่มมูลค่าและยั่งยืน
- การคัดแยกขยะต้นทาง ปลายทาง

สถานที่ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาเทพารักษ์
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-10.30 น. ณ หอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร KCG Excellence Center