กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : งานสัมมนา TISCO Monthly Updates 2022
วันที่ : 1 สิงหาคม 2565 (13:00 - 14:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online Microsoft Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 111.64 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 12 ต้น

งานสัมมนา TISCO Monthly Updates 2022
หัวข้อ "กลยุทธ์การลงทุน ประจำเดือน สิงหาคม"

โดย คุณวิวัฒน์ เตชะพูลผล
ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ
และหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.ทิสโก้

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565
เวลา 13.00 - 14.00 น.

ผ่านช่องทาง Microsoft Teams