กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมหลักสูตร"พฤติกรรมความปลอดภัยสร้างได้ Behavior-Based Safety (โรงงานหาดใหญ่)
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 (09:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุมชลาทัศน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 147.75 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 16 ต้น

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงหลักการของ BBS ,ความสำคัญ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านเทคนิคในการสื่อสาร การจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยการสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยซ้ำซาก และการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย จิตสำนึกที่ดีของพนักงานอันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย