กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่3/2565 และคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2565
วันที่ : 20 กรกฎาคม 2565 (13:30 - 16:30)
จัดโดย : อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 19.17 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

คณะกรรมการและผู้บริหารใช้อุปกรณ์แท๊ปเล็ตแทนการใช้แฟ้มกระดาษ