กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด ครั้งที่ 4/2565
วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 (17:00 - 18:00)
จัดโดย : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : MS Teams
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 5.58 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ จำกัด ครั้งที่ 4/2565