กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Recycle Waste เดือนมิถุนายน 2565
วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 (13:00 - 17:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
สถานที่ : โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 30,374.16 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3,375 ต้น

กิจกรรมแยกขยะทั่วไป เพื่อส่งออกไป Recycle เดือนมิถุนายน 2565 ของโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา ได้แก่ ขยะพลาสติก เช่น ขวดน้ำดื่มจากหอผู้ป่วย, ขวดน้ำเกลือ กล่องลัง-บรรจุภัณฑ์ชนิดพลาสติกจากคลังพัสดุและคลังยา กระดาษเอกสารที่ใช้แล้ว 2 หน้าผ่านการย่อยทำลาย ที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้รักษา และงานสำนักงานของโรงพยาบาล