กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมพนักงานใหม่ (Pre orientation)
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : อาคารทิสโก้ (อบรมออนไลน์)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 41.33 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

การอบรมความรู้เบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่