กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร ครั้งที่ 3/2565
วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 (09:30 - 12:00)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 40.62 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

-