กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Credit Term Payment Issue
วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 (14:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ประชุม zoom
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 0.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

Credit Term Payment Issue