กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : All Hands Meeting #6
วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 (10:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Zoom Video Conference
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 263.03 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 29 ต้น

Care The bear with SC Teamwork มาช่วยกัน "ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)" ลดโลกร้อนง่ายๆ จากการเดินทางผ่านการประชุมออนไลน์ ร่วมอัปเดตสถานการณ์แนวทางการทำงานกับ CEO และผู้บริหารในงาน All Hands Meeting #6/2022