กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการชะรีอะฮ์ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 4.39 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ใช้แท๊ปเล็ตแทนการใช้แฟ้มเอกสารประชุม จำนวน 7 แฟ้ม