กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Worst case Best teacher
วันที่ : 28 มิถุนายน 2565 (13:00 - 15:30)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online-MST
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 8,112.90 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 901 ต้น

อบรม online หัวข้อ Worst case Best teacher: How to prevent BSI สำหรับพยาบาลดูแลผู้ป่วยใส่สายสวนหลอดเลือด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ