กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การจัดกิจกรรม IR Media Coaching No.1
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง
สถานที่ : บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 9.33 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

การจัดกิจกรรม IR Media Coaching แบบไม่ใช้กระดาษ