กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมกรรมการบริษัท
วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุมM2
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 39.34 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

การประชุมกรรมการบริษัท ประจำเดือน พฤษภาคม 2565