กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Effective Communication skill
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 (15:00 - 18:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ผ่านระบบ Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 382.62 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 43 ต้น

อบรมโครงการ Young leadership โดยวิทยากรจากกรุงเทพ จำนวนผู้เข้าอบรม 30 คน