กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : หลักสูตร Cost Management
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 (13:30 - 16:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ผ่านระบบ Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 58.25 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 6 ต้น

Young Leadership Program หัวข้อ Cost Management มีผู้เข้าอบรม 30 คน