กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : นำเสนอโครงการ BHH Healthy Together
วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 (13:00 - 15:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
สถานที่ : ผ่านระบบ Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 976.68 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 109 ต้น

นำเสนอโครงการกับ สสส ในหัวข้อ BHH Healthy together โดยมีผู้นำเสนอจากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ 3 ท่าน