กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมการตีความใบรายงานผลการสอบเทียบ (การอ่านใบCalibration)
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 (14:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บมจ.ฟลอยด์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 65.73 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 7 ต้น

เพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ