กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2565 (13:30 - 16:30)
จัดโดย : Selic Corp Public Company Limited
สถานที่ : ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 116.04 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 13 ต้น

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/25656