กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บจก.พิษณุเวช ประจำปี 2565
วันที่ : 7 เมษายน 2565 (09:00 - 10:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลพิษณุเวช
สถานที่ : ห้องประชุมสานสัมพันธ์ รพ.พิษณุเวช
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 19.07 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี