กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ : 13 มกราคม 2564 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Victor Club Samyan Mitrtown
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1,312.12 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 146 ต้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 13 มกราคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่
ภายหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้าง
มากขึ้น โดยที่ภาครัฐได้เริ่มขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคน
หมู่มาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่าง
เคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563-2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จึง
ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย
กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี2564 ของบริษัทยังคงเป็นวันเดิมคือ วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 และมีระเบียบ
วาระการประชุมตามเดิม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว