กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Internal Coach
วันที่ : 19 ธันวาคม 2563 (09:00 - 18:00)
จัดโดย : Krungthai Card Pcl.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น B1 อาคาร UBC II
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 9.60 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคคลากร และบทบาทหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของการเป็นผู้นำและหัวหน้างานในการบริหารผลงานปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ