กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : หลักสูตร "แกรมม่าพื้นฐาน (Basic Grammar)" สำหรับบุคลากร
วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 (08:30 - 17:00)
จัดโดย : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สถานที่ : ณ LAB 4 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 16.96 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

โครงการพัฒนาสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต