กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Staff Meeting
วันที่ : 24 มกราคม 2565 (10:30 - 11:30)
จัดโดย : บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 90.97 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 10 ต้น

Staff Meeting via Zoom Link