กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : MC GGC Meeting ครั้งที่ 1/2565
วันที่ : 10 มกราคม 2565 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : MS Teams
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 47.00 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

MC GGC Meeting ครั้งที่ 1/2565