กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่ : 12 มกราคม 2565 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Victor Club Samyan Mitrtown
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 25,429.96 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2,826 ต้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 12 มกราคม 2565

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ จากการระบาดของเชื้อโอไมครอนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาครัฐได้ขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมเป็นอย่างยิ่ง จึงมีมติจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 และเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าตามระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ผ่านทางอีเมล์ถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นตามแนวปฏิบัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเล็งเห็นว่าการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกด้วย ทั้งจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางของผู้มาเข้าร่วมงาน และการลดปริมาณกระดาษจากเอกสารประกอบการประชุม รวมไปถึงการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน