กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การจัดอบรมการใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online (ฝ่ายการเงิน)
วันที่ : 12 มกราคม 2565 (09:30 - 12:00)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : อบรมผ่านระบบ Zoom
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3,945.78 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 438 ต้น

จุดประสงค์โครงการ
1 .เพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกิจกรรมภายในองค์กรของ ททท. และพันธมิตร
2. เพื่อยกระดับภาพลักษณ์องค์กรสู่การเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
3. เพื่อผลักดัน Responsible Tourism การท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกให้เกิดประโยชน์ต่อธรรมชาติ
5. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร ให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน