กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : หลักสูตร ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 (09:00 - 16:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลพญาไท3
สถานที่ : ระบบ Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 19.89 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

ทางโรงพยาบาลพญาไท 3 ได้ส่งเจ้าหน้าที่คณะกรรมการด้านพลังงานของโรงพยาบาล เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร" จำนวน 3 ท่าน ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. อบรมผ่านระบบ Online (โปรแกรม Microsoft Team) โดย อาจารย์ วัลลภ เรืองด้วยธรรม (ผู้บริหาร บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด) เป็นวิทยากร