กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะอนุประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3/2564
วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 (09:30 - 12:30)
จัดโดย : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานที่ : ห้องกินรี
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 81.82 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 9 ต้น

การประชุมคณะอนุประสิทธิภาพ ครั้งที่ 3/2564