กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : High Impact Presentation รุ่นที่ 5
วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 (09:00 - 17:00)
จัดโดย : Krungthai Card Pcl.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น B1 อาคาร UBC II
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 5.35 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

เพิ่มพูนทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ