กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Digital Marketing Insight
วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 578.51 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 64 ต้น

Digital Marketing Insight