กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : 2022 Market Outlook and Strategy
วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 (10:00 - 11:00)
จัดโดย : บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online Microsoft Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 57.83 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 6 ต้น

IRS เรียนเชิญลูกค้าและIC เข้าฟังสัมมนา หัวข้อ "2022 Market Outlook and Strategy"
โดยคุณฐาปน พานิช (Head Of Institutional Research)