กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Training_เทคนิคการเลือกซื้อสินค้าและตรวจรับสินค้าอย่างมืออาชีพ
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 (14:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : HO
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 34.13 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 4 ต้น

เทคนิคการเลือกซื้อสินค้าและตรวจรับสินค้าอย่างมืออาชีพ