กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Effective Memo Writing รุ่นที่ 1
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2564 (09:00 - 17:00)
จัดโดย : Krungthai Card Pcl.
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ชั้น B1 อาคาร UBC II
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 8.30 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

Workshop ยกระดับทักษะการสื่อสาร (Communication) ด้านการเขียนบันทึกเชิงธุรกิจ ด้วยโครงสร้างและภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสม กระชับ ตรงประเด็น เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร