กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : สุขภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจของธุรกิจสุขภาพ
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 575.50 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 64 ต้น

“หนึ่งมุมมอง: สุขภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจของธุรกิจสุขภาพไทย”
วันที่ 25/11/2564
ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ และ นพ. ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร