กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรมหลักสูตร "ดับเพลิงขั้นต้น" รุ่นที่ 1
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 (09:00 - 16:30)
จัดโดย : บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคาร 64
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 44.83 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

วัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามความในหมวด ๘ ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงาน โดยการอบรมในครั้งนี้จะมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับหลักความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์โควิด-19