กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : BDMS Critical Care Nurse Training
วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 (08:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Online
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3,969.66 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 441 ต้น

BDMS Critical Care Nurse Training