กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 (12:00 - 13:00)
จัดโดย : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ประชุมทางออนไลน์ บริษัทอนันดาฯ
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 43.23 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 33/2564