กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 (14:30 - 14:35)
จัดโดย : บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ประชุมทางออนไลน์ บริษัทอนันดาฯ
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 12,123.21 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1,347 ต้น

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564