กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : MC GGC Meeting ครั้งที่ 44/2564
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 (13:00 - 15:30)
จัดโดย : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : MS Teams
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 25.88 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 3 ต้น

MC GGC Meeting ครั้งที่ 44/2564