กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : MC GGC Meeting ครั้งที่ 43/2564 (นัดพิเศษ)
วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 (08:00 - 09:00)
จัดโดย : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : MS Teams
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 8.67 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

MC GGC Meeting ครั้งที่ 43/2564 (นัดพิเศษ)