กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2564
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 (13:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 4.77 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2564 ของบริษัทฯ