กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Training_โครงสร้างการดำเนินงานและกลุ่มบริษัท, โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง, นโยบายกำกับดูแลกิจการ
วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 (14:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : HO
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 44.74 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

โครงสร้างการดำเนินงานและกลุ่มบริษัท, โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง, นโยบายกำกับดูแลกิจการ